Warunki użytkowania

Dziękujemy za wizytę!

Dostęp do niniejszego serwisu internetowego i korzystanie z niego podlega podanym niżej warunkom. Prosimy nie korzystać z serwisu, jeśli użytkownik nie akceptuje tych warunków. Serwis został stworzony oraz jest zarządzany i aktualizowany przez firmę Bayer Sp. z o.o. (zwaną dalej „BAYER”).

Serwis jest portalem, który może być odwiedzany lub używany przez każdego (dalej: „Użytkownik”), i który dostarcza informacji (np. w formie newsletterów) na temat leczenia chorób układu krążenia i zapobiegania im oraz marek i kategorii produktów Aspirin Cardio.

Celem serwisu jest dostarczanie informacji społeczności użytkowników. Publikowane treści mają na celu zwiększenie świadomości i dostarczenie informacji.

Wykorzystywanie informacji udostępnianych w serwisie

Wszystkie dane, dokumenty, informacje i ilustracje opublikowane w niniejszym serwisie internetowym są wyłączną własnością firmy BAYER. Zgoda na ich wykorzystanie jest udzielana tylko wtedy, gdy na wszelkich kopiach zostanie umieszczona odpowiednia informacja o prawach autorskich, treści te będą wykorzystywane tylko do celów osobistych, nie będą bezpośrednio lub pośrednio wykorzystywane do działań komercyjnych lub czerpania korzyści osobistych, dane nie zostaną w jakikolwiek sposób zmienione, a wszelkie ilustracje z serwisu będą wykorzystywane tylko w połączeniu z towarzyszącym im tekstem.

Ograniczenie odpowiedzialności

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i kompletność informacji zawartych w serwisie oraz należytej staranności w jego utrzymaniu, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieścisłości i/lub niekompletności i/lub nieterminowości danych i informacji udostępnionych w serwisie. Użytkownik może polegać na informacjach dostępnych w serwisie (np. przesłane materiały, dane, informacje) wyłącznie na własne ryzyko! Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego obowiązkiem jest również monitorowanie wszelkich zmian informacji dostępnych w serwisie. Zalecamy zapoznanie się z naszymi najnowszymi poradami zamieszczonymi w serwisie – w szczególności kartami charakterystyki i ulotkami dołączonymi do produktów wymienionymi w serwisie – oraz naszymi produktami pod kątem przydatności do zamierzonych celów i rodzajów leczenia. W razie potrzeby uzyskania porady lub instrukcji dotyczących naszych produktów lub usług prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych podanych poniżej.

Użytkownicy niniejszego serwisu internetowego wyrażają zgodę na dostęp do serwisu i jego zawartości na własne ryzyko. Ani Bayer, ani osoby trzecie zaangażowane w napisanie, stworzenie lub opublikowanie niniejszego serwisu internetowego nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia wynikające z wyświetlenia lub otwarcia serwisu lub braku możliwości jego otwarcia, z dostępu do serwisu lub braku możliwości jego uzyskania, z korzystania z serwisu lub braku możliwości korzystania z niego, albo z polegania na informacjach zamieszczonych w serwisie. Należy pamiętać, że publikowane informacje nie zastępują porady, leczenia lub zalecenia od pracowników ochrony zdrowia. W odniesieniu do leków i produktów leczniczych zdecydowanie zalecamy, aby przed ich użyciem skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Odsyłacze do stron zewnętrznych

Podczas korzystania z niniejszego serwisu, Użytkownik może znaleźć odniesienia lub odsyłacze do innych stron internetowych. Bayer nie ponosi odpowiedzialności za treść, dokładność i działanie zewnętrznych stron internetowych. Wyświetlenie takich odsyłaczy nie oznacza, że Bayer zgadza się z ich treścią. Bayer nie przyjmuje również jakiejkolwiek odpowiedzialności za dostępność lub treść takich stron internetowych, ani za szkody lub obrażenia wynikające z korzystania z takich treści. Umieszczenie odsyłaczy do innych stron internetowych nie oznacza, że Bayer popiera taką stronę w jakiejkolwiek formie. Odsyłacze do innych stron internetowych są udostępniane użytkownikom serwisu jedynie dla wygody. Użytkownicy uzyskują dostęp do takich stron internetowych wyłącznie na własne ryzyko. Jeśli Bayer dowie się, że jakikolwiek odsyłacz opublikowany w niniejszym serwisie zawiera informacje niezgodne z prawem, niezwłocznie podejmie działania w celu usunięcia tego odsyłacza po rzetelnym udowodnieniu jego niezgodności z prawem.

Przed opuszczeniem niniejszego serwisu w celu przejścia na zewnętrzną stronę internetową Użytkownik proszony jest o dokładne zapoznanie się z warunkami używania oraz polityką prywatności takiej strony internetowej.

Dane udostępnione przez użytkownika

Użytkownik niniejszego serwisu internetowego ponosi pełną odpowiedzialność za treść i poprawność danych, które przesyła do firmy BAYER, oraz za to, że przesyłane dane nie naruszają praw osób trzecich, których mogą dotyczyć takie dane. Użytkownik udziela firmie BAYER zgody na przechowywanie tych informacji oraz ich wykorzystywanie w celach statystycznych lub innych określonych celach biznesowych, o ile informacje te nie zawierają danych osobowych lub nie wykraczają poza dane podstawowe lub dane dotyczące użytkowania. Firma BAYER jest w szczególności uprawniona do wykorzystywania treści takich wiadomości, w tym pomysłów, wynalazków, planów, technologii lub wiedzy, które są w nich zawarte, do dowolnego celu, takiego jak rozwój, produkcja i/albo wprowadzenie na rynek produktów lub usług, a także do powielania takich informacji i udostępniania ich osobom trzecim bez jakichkolwiek ograniczeń. 

Wykorzystywanie międzynarodowe

Niniejszy serwis internetowy jest sprawdzany, administrowany i aktualizowany przez firmę BAYER w Polsce.  Został zaprojektowany specjalnie do używania w Polsce . Niemniej firma BAYER nie gwarantuje, że informacje prezentowane w niniejszym serwisie będą poprawne na całym świecie, a zwłaszcza że produkty i usługi będą dostępne w takim samym opakowaniu, w takich samych rozmiarach i na takich samych warunkach na całym świecie. Produkty w niniejszym serwisie mogą występować w różnych opakowaniach i z różnymi etykietami i oznaczeniami oraz być różnie prezentowane w zależności od kraju. W przypadku wywołania tego serwisu internetowego lub pobrania treści należy pamiętać, że to Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że będzie postępować zgodnie z lokalnymi przepisami obowiązującymi w danej lokalizacji.

Dane osobowe Użytkownika przesłane do niniejszego serwisu podlegają warunkom Oświadczenia o ochronie prywatności, które jest również dostępne w tym serwisie.

Niniejszy serwis internetowy jest udostępniany w stanie, w jakim się znajduje („as is”). W związku z tym BAYER nie udziela żadnych gwarancji – wyraźnych, dorozumianych, ustawowych i innych – rzetelności i aktualności informacji zawartych w serwisie, nieprzerwanego lub bezbłędnego dostępu do serwisu, braku wirusów w serwisie oraz dokładności lub kompletności treści udostępnianych w serwisie. BAYER wyraźnie odmawia składania takich oświadczeń. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego obowiązkiem jest również monitorowanie wszelkich zmian informacji dostępnych w serwisie.

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia dostępu do dowolnej lub wszystkich części niniejszego serwisu lub jego funkcji w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji na temat treści zamieszczonych w serwisie prosimy o kontakt z dostawcą treści za pomocą danych kontaktowych podanych w stopce .

Znaki towarowe

Wszelkie nazwy marek lub znaki towarowe zamieszczone w niniejszym serwisie są własnością Grupy Bayer lub spółek zależnych, stowarzyszonych, licencjodawców lub partnerów joint venture BAYER lub Grupy Bayer. Jakiekolwiek nieautoryzowane lub niewłaściwe użycie tych znaków towarowych lub innych materiałów jest wyraźnie zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich, prawa o znakach towarowych lub innych praw dotyczących własności przemysłowej.

Właścicielem niniejszego serwisu jest firma BAYER. Prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej do obrazów i treści tekstowych, w tym znaków towarowych, nazw domen i innej własności intelektualnej, w serwisie lub w wysyłanych newsletterach, należą do BAYER lub są wyświetlane w serwisie za zgodą odpowiedniego właściciela praw.

Użytkownik może przeglądać niniejszy serwis i wykorzystywać jego zawartość w całości lub w części do celów prywatnych, bez osiągania korzyści finansowych, pod warunkiem zachowania praw autorskich i innych informacji o prawach. Ponadto wszelkie inne sposoby korzystania z niniejszego serwisu przez Użytkownika podlegają obowiązującym przepisom prawa.

W żadnym wypadku zawartość serwisu nie może być interpretowana jako udzielenie komukolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakichkolwiek dzieł chronionych prawem autorskim wyświetlanych w serwisie.

Sprzedaż produktów firmy BAYER

Nasze produkty są sprzedawane zgodnie z aktualną wersją naszych ogólnych warunków sprzedaży i dostawy.

Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia prawne lub postępowania sądowe dotyczące niniejszego serwisu internetowego lub korzystania z niego podlegają wyłącznie prawu polskiemu,  z wyjątkiem postanowień prawa prywatnego międzynarodowego oraz Konwencji Haskiej z 1 lipca 1964 r. o prawie jednolitym dla międzynarodowej sprzedaży rzeczy ruchomych oraz Konwencji ONZ z 11 kwietnia 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy serwis internetowy może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości, które opierają się na bieżących założeniach i prognozach przyjętych przez kierownictwo firmy Bayer. Różne znane i nieznane zagrożenia, niepewności i inne czynniki mogą doprowadzić do istotnych rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi wynikami, sytuacją finansową, rozwojem i funkcjonowaniem spółki w przyszłości a oszacowaniami zawartymi w niniejszym dokumencie. Czynniki te uwzględniają również te opisane w raportach publicznych firmy Bayer, które są dostępne w serwisie internetowym firmy Bayer pod adresem www.bayer.com. Firma nie jest w żaden sposób zobowiązana do aktualizowania tego rodzaju oświadczeń dotyczących przyszłości ani do ich dostosowywania do przyszłych zdarzeń lub przyszłego rozwoju sytuacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Warunków użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: 16.6.2020

Tabletki Aspirin® Cardio są wskazane u osób z wieloma czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, w celu zmniejszenia ryzyka zawału mięśnia sercowego i udaru niedokrwiennego mózgu.

Aspirin® Cardio - Informacja o leku


Lek zawiera kwas acetylosalicylowy i jest dostępny bez recepty. Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.